Svendborg EUD Business: Introduktion til AR og Zapworks (marts 2020)

OM FORLØBET
Forløbet blev gennemført i marts 2020 på GF2 i faget Afsætning med en klasse på 27 elever, ca. ligelig kønsfordeling, i alderen 18-28 år.

Underviser: Mette Mai Kryger, Afsætning m.m.

Det overvejes at gentage forløbet med en videreudvikling til også at omfatte en idégenerering fra eleverne til anvendelse af AR i egen praktikvirksomhed (markedsføringsperspektiv).

UNDERVISNINGSDESIGN
Læringsmål:

– Eleverne opnår en praktisk indsigt i Zapworks som et eksempel på AR-teknologien
– Eleverne kan forbinde AR-teknologien med perspektiver i Afsætning
– Eleverne kan tage kritisk stilling til den nye teknologi
– Eleverne oparbejder en præsentationsteknik mhp. videopræsentation

Rammer, indhold, læringsaktiviteter:

Forløbet foregik i klasseværelse og i rammerne af faget Afsætning. Varighed: 4 moduler (= 1 dag). Forløbet var struktureret som følgende:

  1. Eleverne introduceres til AR via apps fra Zapppar som konkrete erhvervsrettede eksempler
  2. Eleverne instrueres i oprettelse af Zapkoder, baseret på en manual
  3. Eleverne arbejder med AR-produktion til Zapworks. Heri indgår Zapkoder der linker til en selvproduceret video og billeder.
  4. Eleverne optager en videopræsentation, hvor de selv præsenterer en af forretningsmodellerne/teori fra faget Afsætning. Heri indgår præsentationsteknikker.

Undervisningsmaterialer: Download elevopgave.

Pædagogiske metoder & legEleverne arbejder parvist og finder frem til opgaveløsninger i fællesskab.

Elevernes opgaver / læringsprodukter:

  • Video med personligt præsenteret forretningsmodel (Afsætning)
  • Augmentering med Zapkode
  • Supplerende skriftlig dokumentation af processen og produktet (Word-dokument)

Elevernes medindflydelse kom i spil, da de selv kunne vælge emne i Afsætning til produktion i video. 

Evalueringer:

Evalueringen foregik via underviserens løbende feedback, heriblandt i forhold til de personlige præsentationer.

Elevernes læringsprodukter blev evalueret via peer reviews, inkl. karaktergivning. Til dette formål understøttelse var eleverne på forhånd blevet instrueret i feedback metoder og konstruktive tilbagemeldinger.

Uddrag: ”Fedt at lave noget andet udover pensum” (elev). ”Eleverne synes det var supersupergodt” (underviser): “Normalt holder man sig stringent til en bog, da vi har eleverne i en kort periode. Men det praksisnære perspektiv har gjort modellerne mere anskuelige og forståelige for eleverne. De bragte også selv billeder ind i præsentationen.”

DIGITAL PRODUKTION
Teknologier:

  • Zappar og Zapworks blev valgt som en let tilgængelig og overskuelig teknologi med hurtige visuelle resultater.
  • Videooptagelse og -redigering foregik i Screencast o´matic.
  • Det faglige læringsindhold er tilgængelig for eleverne via Systimes e-bøger.   

Metodisk tilgang: Eleverne arbejdede med parprogrammering, hvor de byttede skærme undervejs. Idet undervisning med AR også var ny for underviseren, antog en del af forløbet eksperimentel karakter, dog baseret på en manual. I denne ramme afprøvede eleverne og underviseren frit forskellige funktionaliteter. Den eksperimenterende, men alligevel reflekterede tilgang, er kendetegn for faget Afsætning, hvor innovationsfremmende aktiviteter spiller en væsentlig rolle.

Elevernes faglige refleksion indgik eksplicit og obligatorisk i den gensidige feedback, såvel som i elevernes afsluttende procesbeskrivelse (forklare deres arbejde).  

DIGITAL DANNELSE
Eleverne havde valgt detailhandel som hver deres retning, og her er AR relevant i kraft af den forretningsmæssige betydning. Dermed fik forløbet en personlig betydning for de enkelte. 

Eleverne arbejdede parvist og dermed i praksisfællesskaber, hvor de bidrog til parprogrammering og hjalp hinanden. Den gensidige feedback styrkede deres personlige, sociale og faglige kompetencer i denne sammenhæng. 

OMVERDEN
Erhvervsliv og værdiskabelse: Eleverne opdagede AR som et nyt digitalt medie og i et konkret samspil med fagligt indhold (SWOT analysen) i faget Afsætning. Eleverne erfarede, hvordan og hvornår AR giver mening i en kommerciel kontekst.

AR indgår i den generelle digitalisering i samfundet, hvilket blev rammesat af underviseren. Denne udvikling er tematiseret og ligger i pensum som et læringsmål.

Underviseren introducerede til AR ved at demonstrere nogle AR apps som showcases for anvendelighed af AR på handelsområdet. Her et eksempel der er publiceret på Zappars hjemmeside.