BC Syd, HHX: AR-visualisering af Sønderborgs udvikling, uge 10/2020

OM FORLØBET
Gennemført i uge 10 2020, trefagligt som en projektuge, med 4 dage á 6 timer + 1 dags fremlæggelse. 

Beskrivelsen er udvidet med undervisningsmaterialer og videooptagelser af 4 HHX-elever, BC Syd.

Elever og undervisere
 • HHX, 1. g, 6 klasser, ca. 150  elever, med en let overvægt af drenge og enkelte elever med anden etnisk baggrund.
 • Idé, organisation og It-undervisning: Ida Lildholdt Jacobsen, lektor i informatik og matematik, i samarbejde med lektor i samfundsfag. I alt 7 undervisere involveret.
UNDERVISNINGSDESIGN
Undervisningen var tilrettelagt som et samlet forløb med progression undervejs via opgaver hver dag, milepæle og mellemafleveringer til godkendelse undervejs i processen. Forløbet blev afsluttet med eksamenslignende vurderinger og en derefter følgende “fernisering”. På ferniseringen blev elevernes læringsprodukter promoveret, og pressen var inviteret. Download ugeprogrammet.

Elevernes opgaver / læringsprodukter:

Download underviserens problemformulering til eleverne (pdf)

 • Illustration af Sønderborg med integreret Augmented Reality: En “AR-oplevelse”
 • Præsentation af Sønderborgs byudvikling (regressionsanalyse), med fokus på fakta, faglige referencer og argumentation

Undervisningsmaterialer:

Læringsproces:

 • Eleverne arbejdede i grupper á 4. Ingen tilsigtet kønsopdeling. Gruppedannelsen var delvist styret.
 • I løbet af projektugen var der mulighed for “drop-in” i tekniske workshops, afholdt af it-underviseren. De tekniske workshops var repitition og opfølgning på den it-faglige introduktion til projektugen.

Evalueringer:

 • Af elevers læringsprodukter og læringsproces: Med afsluttende karaktergivning + feedback på gruppearbejde, inkl. elevernes selvevalueringer, bl.a. på gruppearbejde. Karaktergivningen var et bevidst valgt for at træne eleverne i denne type eksamener. Lyt til en elevgruppe og deres forståelse af deres fælles karakter (video, 00:42 min.).
 • Formative evalueringer undervejs: vurdering af løste opgaver og feedback. BemærK: Ingen fraværstjek, men tjek af afleveringer som erstatning for fraværstjek.
 • Forløbsevaluering i et afsluttende møde med underviserteamet.

Forberedelse og opfølgning:

 • Ca. 2 uger inden projektugen: Introduktion til AR-app.
 • Opfølgning: Elevernes læringsprodukter i form af Zap-works ark blev sat op som en ”fernisering”, med fri tilgang for hele skolen.
DIGITAL PRODUKTION
Den digitale AR-produktion foregår v.hj.a. app´en Zappar og i programmet Zapworks. Dermed bestod produktionen mere i en producerende anvendelse af AR end i decideret programmering af AR. Se eleverne beskrivelse af deres teknologiske arbejde (video 01:17 min.).

Yderligere arbejdede eleverne med medier for at producere AR-lag: digital videoproduktion, billedbehandling, scanninger og andre elementer så som quiz.

Eleverne kunne redegøre for deres rollefordeling i de enkelte grupper. Eksempel: Elevgruppe forklarer deres indbyrdes rollefordeling (video, 00:38 min.).

Til gruppeintern kommunikation benyttede eleverne forskellige platforme, herunder også de sociale medier. 

DIGITAL DANNELSE
Eleverne opdagede AR som en mediebaseret understøttelse af fagligt indhold. Eleverne formåede i denne proces også at relatere til den fremtidige udvikling for AR (fx AR-briller). Nogle elevgrupper fremstillede AR-understøttede produkter som samlede koncepter. Dermed blev der arbejdet målrettet på digital myndiggørelse i en større kontekst.

Underviseren lagde i sit oplæg op til kritiske overvejelser om AR som en mulig forretningsidé, ved at påpege bl.a. sikkerhedsaspekter og interaktionsdesignet: ”Er investeringen i AR det værd?” 

I rammerne af det trefaglige forløb var der også høj fokus på referencer og verificering, kildehenvisninger og studieteknik. Her krydsede digital dannelse altså også over til almen dannelse i uddannelsen.

OMVERDEN
Der blev arbejdet med samfundsrelevante aspekter, idet eleverne benyttede AR til illustration af samfundsudvikling, med lokalt fokus på Sønderborgs byudvikling. 

De merkantile aspekter blev undersøgt, fx i form af kommerciel forretningsudvikling og detailhandlen i byen.

Enkelte grupper havde indarbejdet en start-up virksomhed i deres projekt.

Projektet havde ikke specifikt fokus på karrierelæring. Men eleverne formåede at reflektere ind i deres fremtid, når de blev spurgt, om og hvordan projektet havde haft indflydelse på deres egne karriereovervejelser. Se videooptagelse (1)  (01:17 min.) og videooptagelse (2)  (00:39 min.).

Fra undervisningsmaterialerne

Tracking image

Elevers læringsprodukter

AR-virtualiserede bykort

Gruppepræsentation

Videooptagelse af elevberetning om en af forretningerne i byen

Elevernes refleksioner

Om rollefordelingen i arbejdsgruppen

Karriereovervejelser

Jyske Vestkysten, 14. marts 2020

Digitaliserings-underviserne havde på forhånd gjort klar til fernisering af elevernes produkter fra projektugen. Ferniseringen fandt sted d. 11. marts 2020 på Det Blå Gymnasium Sønderborg under deltagelse af pressen.