Evalueringer og slutrapport

1) Slutrapport
2) Syddansk Universitet: Kvalitativ evaluering af undervisning med Augmented Reality
3) Effektmåling af de gymnasiale forløb: Region Syddanmark

Slutrapport ARducation

ARducation er blevet planmæssigt afsluttet pr. 30. juni 2022. Slutrapporten er blevet indsendt til Region Syddanmark ult. august 2022, idet ARducation har haft modtaget tilskud fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje. I slutafrapporteringen relateres projektets resultater til den oprindelige ansøgning.

Rapporten er udarbejdet af ekstern projektleder Regina Lamscheck-Nielsen, Moeve, baseret på projektets resultater og bidrag fra projektpartnerne Handelsgymnasiet Vestfyn, Business College Syd, Svendborg Erhvervsskole og -Gymnasier samt Syddansk Universitet. Slutrapporten er afstemt med de lokale projektledere.

Rapporten redegør for, hvordan projektet har præsteret i forhold til de 2 spor, som har været ramme om aktiviteterne og leverancer:

 1. Undervisningsforløb med Augmented Reality (AR)
 2. Virtualisering og videre kvalificering af modellen ROBOdidaktik

Aktiviteterne har haft omfattet 1) Innovationsprojekter med AR på HHX/EUX, 2) Teknisk udvikling af AR-produkter på HTX, 3) Implementering af AR-apps på Merkantil EUD (GF1, GF2 og Hovedforløb i Mommark), samt teknisk EUD, 4) Anvendelse af AR-apps i uddannelseskæden med grundskoler 8.-10. kl., 5) Afholdelse af netværksmøder med projektdeltagerne, 6) Tech-workshops for undervisere, 7) Det afsluttende event, samt 8) AR-virtualisering af den teknologi-didaktiske model ROBOdidaktik.

Derudover kortlægger rapporten, hvordan projektaktørerne har imødegået risici og forhindringer undervejs, heriblandt den uforudsete Corona-krise. Projektets forankring og videreførelse er skitseret og dokumenteret. Det samme gælder formidling af resultater og metoder i projektets egen radius, lige så vel som i landsdækkende fora og i international kontekst.

Resultaternes omfang i kortform

If. optælling pr. juni 2022 har i alt 7.590 elever deltaget i et eller flere undervisningsforløb med Augmented Reality i rammerne af projektet ARducation (tilsigtet i projektansøgningen 9.590 elever).

Forløbene er blevet gennemført med elever fra erhvervsgymnasier, erhvervsuddannelser og grundskoler i projektets tre kommuner Vestfyn, Svendborg og Sønderborg. Af de 7.590 har 1.064 elever på HHX hhv. HTX deltaget i et ARducation forløb af en varighed på gennemsnitligt 20 lektioner pr. elev.

Derudover har omtrent 40 studerende fra Syddansk Universitet deltaget i udvalgte AR-aktiviteter. I alt 5 kandidatstuderende har bidraget som teknologiske eksperter til produktion af app´en ROBOdidaktik. 2 af de studerende har skrevet deres specialeafhandling om dette arbejde (belønnet med et 12-tal).

101 undervisere har været direkte involveret i faglige ARducation aktiviteter og dermed enten selv stået for eller bidraget til et AR-undervisningsforløb, hhv. deltaget i en af projektets 10 tech-workshops. Projektets 5 netværksmøder har sammenlagt haft 145 deltagere fra projektskolerne og fra SDU. Her har underviserne bl.a. udvekslet om deres nye erfaringer med AR i undervisningen.

Derudover har en række virksomheder og vidensorganisationer været aktivt involveret i ARducation; heriblandt Khora, Farmer´s Window, Hovmand, Center for IT i Undervisningen, Viden om Data, DPU/Aarhus Universitet og Teknologipagten.

Sammen med slutrapporten er følgende blevet indsendt: Revisorgodkendt regnskab for hele projektperioden og projektets aktivitetsoversigt for hele projektperioden jan. 2020 – juni 2022, såvel som en række bilag.

 1. Faglig dybdeevaluering v/ SDU
 2. Oversigt over dybdeevaluerede undervisningsforløb (SDU)
 3. PDF af konferenceflyer, 4. maj 2022
 4. Artikel “Augmented Reality in Vocational Education” (2021)
 5. PDF af modellen ROBOdidaktik inkl. vejledning og inkl. link til 28 unikke undervisningsforløb, samt henvisning til app´en ROBOdidaktik

SDU: Kvalitativ evaluering af undervisning med AR

Syddansk Universitet (SDU) har bidraget i ARducation med teknologisk ekspertise og kvalitetssikring af de didaktiske processer. Lektor Gunver Majgaard har fulgt udviklingsprocesserne tæt og løbende ydet faglig feedback til deltagerne. Samtidig har G. Majgaard holdt den fornødne kritiske distance mhp. forskningskonklusioner på en bredere anvendelse af Augmented Reality (AR) i uddannelserne.

Formålet med SDUs evaluering har været at kunne bidrage, både løbende og afslutningsvis, med et forskningsperspektiv på det undervisningsfaglige arbejde i projektet. Dermed skulle potentialer og forhindringer i det didaktiske, pædagogiske og organisatoriske arbejde blive belyst og formidlet.

De følgende pointer fra evalueringen refererer til 15 af projektets 28 unikke forløb. Alle forløb har kredset om anvendelse af nye AR-teknologier i undervisningen. De 15 forløb er valgt, da de samlet gengiver en geografisk spredning på de 3 projektbyer, alle uddannelsesniveauer, såvel bredde som dybde i forløb, forskelligt omfang og anvendelse af forskellige AR-teknologier.

Evalueringen er foretaget på baggrund af undervisningsforløbene, som de er beskrevet vha. modellen ROBOdidaktik, vs. 2.0 (2020). Derudover ligger observationer fra en række tech-workshops, netværksmøder og enkelte undervisningsforløb til grund for evalueringen.

Evalueringen omfatter betragtninger af undervisningsforløbenes a) undervisningsdesign, b) den digitale produktion i forløbene, c) digital dannelse i forløbene og d) deres samspil med omverdenen. Dernæst fremlægger G. Majgaard mere generelle betragtninger om,

 • hvordan lokale undervisningsforløb kan gøres transparent for andre uddannelsesaktører og blive videreudviklet over tid,
 • hvilke særegenheder AR kan bidrage med ved undervisning med digital produktion,
 • samspil mellem undervisere og teknologier såvel som forståelse af undervisernes baggrund,
 • hvordan virksomheder kan indgå i et undervisningsarbejde med AR,
 • samt opmærksomhedspunkter ved kompetenceudvikling af undervisere i undervisning med AR.

Effektmåling af de gymnasiale forløb (Region Syd)

Projektets obligatoriske evaluering er foretaget i rammerne af Regionens aftale med en ekstern evaluator. Denne effektmåling refererer til projektets mål ift. Region Syddanmarks handlingsplan for uddannelse og arbejdskraft 2018-2019. ARducation ville primært bidrage til indsatsområdet ”Digitalisering og digitale kompetencer”. Det indebar at øge STEM kompetencer i regionens ungepopulation, både på ungdomsuddannelsesniveau og i udskolingen (8. – 10. kl.) ved overgang til en ungdomsuddannelse på erhvervsuddannelsesniveau eller på erhvervsgymnasialt niveau.

Regionens evaluator valgte at begrænse den evaluerede målgruppe til de gymnasiale elever. Et standardiseret evalueringsdesign blev anvendt og relateret til en forandringsteori, som projektansøger var blevet bedt om at aflevere sammen med ansøgningen.

For information om det fulde omfang, bredde og øvrig produktion i projektet, se ARducation slutrapport og den kvalitative evaluering (SDU).