Svendborg HHX: Studietur med AR – før, under og efter (feb. – apr. 2022)

Om forløbet
Gennemført som et projekt for alle 2.g elever på tværs af niveauer, fag og temaer i perioden februar – april 2022 på HHX Svendborg. Omfang i alt 40 klokketimer, heri med løbende integration af digital AR-produktion, dertil efterbehandling på skolen med elevernes fremlæggelser og evalueringer.

Projektet og arbejdet med AR var centreret om 6 klassers studieture til henholdsvis Lanzarote og Lissabon.

Elever og undervisere
I alt 143 HHX elever, med 6 klasser svarende til hele HHX 2. g.

Konceptudvikling og undervisning: Lektorerne Jan Nielsen (Informatik, international økonomi, virksomhedsøkonomi), Lars Buch (afsætning), Mette Mørkenborg (dansk, idræt), Henrik Nielsen (virksomhedsøkonomi og finansiering).

UNDERVISNINGSDESIGN
Læringsmål: Modulerne indgår i alle fag i 2.g ved at alle fag i 2.g hver især har afgivet 5 timer til SO6, sammenlagt svarende til 5 fysisk gennemførte studieture. Alt i alt et 40 timers projekt med AR-delen, dertil efterbehandling på skolen med elevernes fremlæggelser og evalueringer. Aktiviteterne dækker læringsmål i fagene med reference til følgende områder:

 • Branding: ………..
 • Afsætning: …………
 • Økonomi: ……………..
 • Dansk: ……………..
 • Informatik: Eleverne opnår viden om og færdigheder inden for Computational Thinking og kan arbejde i praksisfællesskaber ang. digital produktion og rollefordeling.

 Elevernes meddesign: Eleverne udarbejder alt indhold til AR-produktion, herunder interview, video, billeder. Elevernes arbejde er baseret på de rammer, der foregives af underviserne. Beslutninger træffes i selvstyrende teams á 4 elever.

Elevernes læringsprodukter består af færdige AR-produktioner, inkl. det faglige indhold. Opgaverne indebærer desuden fremlæggelser for diverse interessenter, herunder forskellige interessenter på studierejsestederne.

Skriftlige afleveringer indgår i processen ud fra de givne læringsmål.

Rammer og indhold: 

 1. Februar-Marts 2022 (4 lektioner x 95 min.): Intro til AR og AR-kompetencer, med Zapworks workshop for alle 2.g klasser. Undervisning i ZapWorks varetages af 5x 1.g elever på rundtur i 2.g-klasserne. I undervisningen indgår en YouTube-kanal med videotutorials til de forskellige funktioner i ZapWorks. Videotutorials var udarbejdet af 1.g eleverne.
 2. Marts 2022: Gennemførelse af 5 studieture. 2.g eleverne i interaktion med interessenter på rejsedestinationerne. Som en del af studieturen indgår det kontinuerlige arbejde med udvikling af skriftligt og AR-relateret materiale.
 3. Marts 2022: Elevproduktion: Udarbejdelse af læringsprodukter som AR og indhold til AR (understøttende materialer). Efterfølgende elevfremlæggelser i fagene med karaktergivning og feedback/feedforward – med fokus på at benytte AR-teknologien ved efterfølgende terminsprøve og evt. eksamen i Erhvervscase.

Sideløbende foretager underviserne en løbende afsøgning af velegnede AR-teknologier mhp. optimal anvendelse af teknologierne.

Teori om relevante emner ift. læringsmål foregår i de enkelte fag under hele forløbet.

Pædagogiske metoder

 • Induktiv problembaseret undervisning, hvor eleverne selv har formuleret problemstillingerne.
 • Praksisnær undervisning, med kontakt til omverden i vid udstrækning.
 • Selvstyrende gruppearbejde under facilitering af underviserne.
 • Arbejdsformer der svarer til udvikling af ”det hele menneske”. (Kildehenvisning?)??????????????

Evalueringer:

Evalueringer af elevernes læringsprodukter og arbejdsprocesser foregår som formative evalueringer med løbende feedback og feed forward, såvel som summative med endelige tilbagemeldinger fra interessenter i mindre grad og fra underviserne i stor grad ved fremlæggelserne.

Forløbet er blevet evalueret som succesrigt, og det er derfor besluttet, at konceptet fortsætter som en integreret del af studieturene og inddrages også fremadrettet i andre SO-forløb. Underviserne blev opmærksomme på, at eleverne særligt havde udvist kreative og innovative kompetencer, hvilket er en del af de overordnede mål for HHX-uddannelsen. Konceptet gentages uændret 1.g elever i studieåret 2022/2023.

DIGITAL PRODUKTION
Valg af teknologier: Den digitale produktion af AR produkterne foregår i Zapworks, men kan evt. blive erstattet af software med lignende kompleksitetsgrad, hvilket har vist sig som passende til formålet og elevernes forudsætninger. Derudover indgår udstyr og programmel til billed- og videoproduktion, samt opsætning af tekstbaserede PR-materialer.

Eleverne arbejder med iterative designprocesser, baseret på feedback i praksis fra interessenter.

Den faglige refleksion understøttes ved at eleverne i deres fremlæggelser og skriftlige afrapporteringer skal referere til teori fra fagene der indgår i SO6.

DIGITAL DANNELSE
Forløbet relaterer i høj grad til etik og samfund, og i forløbets kontekst med særligt fokus på en kommerciel tilgang. Offentlig publicering er en væsentlig bestanddel af forløbet. Dermed skal eleverne tage aktivt stilling til GDPR, hvilket indebærer eleverne bl.a. indhenter tilladelser for publicering af billeder, videoer, skitser m.m.

Den kritiske tænkning bliver befordret ved at eleverne analyserer teknologiernes muligheder og begrænsninger. Eleverne arbejder ikke decideret med programmering, men der indgår træning i at arbejde struktureret, analytisk og grafisk.

Eleverne arbejder på tværs af årgange og fag i formålsrettede grupper som en form for praksisfællesskaber. Heri indgår rollefordeling, tilrettelæggelse af arbejdsprocesser og formålstjenlig kommunikation.

OMVERDEN
Karrierelæring: Ved at forholde sig aktivt i et længerevarende forløb til faglige emner, oparbejder eleverne kendskab til de forskellige fagområder og deres indbyrdes forbindelser. I rammerne af studieturene og researchfasene udforsker eleverne karrieremuligheder. Heri indgår, hvordan nye avancerede teknologier kan gøre en forskel i erhvervene.

Forløbet er karakteriseret ved en høj grad af samskabelse med målgrupper. I den givne kontekst er eleverne innovatører, der bringer nye muligheder og synspunkter ind i virksomheders måske mere traditionelle måder at se markedsføring på. Samtidig er eleverne afhængige af, at interessenterne er villige til at lytte til elevernes idéer og vil give dem rum til en realisering (i hvert fald til en vis grad). Eleverne lærer at kommunikere målgrupperelevant og at indarbejde interessenters behov.

Læring i uddannelseskæden foregår i egne rammer på HHX, idet 1.g elever samarbejder med 2.g elever. Dermed konkretiseres og lettes overgangene imellem HHX-niveauerne, og læringsmålene for de forskellige niveauer kommer til at hænge (endnu mere) sammen.

Digitaliseringen af samfundet er et naturligt emne i hele forløbet, idet eleverne forholder sig til hvordan den øgede digitalisering kan åbne for nye forretningsmuligheder.

På studieturene besøgte eleverne forskellige turismerelaterede virksomheder, heriblandt Club La Santa på Lanzarote, som sport- og eventlinjens elever tog kontakt til.

Elevernes læringsprodukter bestod fx af en folder om en virksomhed inkl. augmenterede elementer.

AR-produktionerne blev præsenteret på klassebasis ift. de forretningsorienterede læringsmål. Præsentationerne omhandlede dermed en firmaprofil og resultater fra elevgruppernes SWOT-analyse,  målgruppeanalyse, serviceleverance systemet, deres bud på De 6 P´er og en udfyldt Business Model Canvas.

Undervisningsmaterialer

Download samlet beskrivelse af Studietursopgave Lissabon (2022)

Download opgavebeskrivelse Afsætning (2022)

Download opgavebeskrivelse Danskfaget (2022)